Hội nghị Tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với Cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chiều ngày 08/3/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với Cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với Cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở Xây dựng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các Sở ngành ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh cùng dự.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Tăng Thị Đẹp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Với kết quả nổi bậc cụ thể như sau: 
- Tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là: 1.943 căn (xây mới 843căn; sửa chữa 1.100 căn). 
- Tổng kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo đề án là: 69,65 tỷ đồng (Sáu mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng); đã phân bổ đủ cho các địa phương, đạt 100%.
- Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Càng Long có 02 căn thực tế sửa chữa nhưng trong quá trình tổng hợp địa phương có sai sót ghi nhận là xây mới. Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã kịp thời trình UBND huyện điều chỉnh đúng thực tế để triển khai hỗ trợ (từ xây mới xuống sửa chữa). Vì vậy dẫn đến giảm chi kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng chuyển trả vào ngân sách huyện.
- Do đó, số hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Đề án thực tế triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là: 1.943 căn (xây mới 841 căn; sửa chữa 1.102 căn). Trong đó: 
- Số căn đã xây dựng hoàn thành là 1.821/1943 căn (đạt 93,72%; xây mới 761 căn, sửa chữa 1.060 căn).
- Số căn chưa triển khai xây dựng là 122 căn (xây mới 80; sửa chữa 42).
- Đã giải ngân kinh phí xây dựng là 64,550 tỷ đồng (đạt 92,68%).

Bà Tăng Thị Đẹp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông qua báo cáo tại Hội nghị

Qua thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án của các địa phương và các Sở ngành liên quan, Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo và đề xuất nâng mức hỗ trợ lên cao hơn nữa trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả đã đạt được của Đề án và thông tin, làm rõ thêm một số nội dung, cụ thể như sau:
- Trong giai đoạn 2019-2023 được sự quan tâm của các Bộ ngành Trung ương đã hỗ trợ nguồn kinh phí và kết hợp nguồn vốn đối ứng của địa phương. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai hoàn thành chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được 10.090 căn (xây mới 7.206 căn; sửa chữa 2.884 căn). Tuy bước đầu mang lại kết quả rất cao nhưng qua rà soát thì vẫn còn nhiều đối tượng đủ điều kiện chưa được hỗ trợ nhà ở.
- Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021) đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 phê duyệt Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với tổng số 1.943 căn (xây mới 843 căn; sửa chữa 1.100 căn), với kinh phí là 69,65 tỷ đồng. Đề án thực hiện trong 02 năm (năm 2021- 2022) ngay thời điểm đại dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp nhưng với sự quyết tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành, các cấp đến nay Đề án đã đạt được kết quả đưa vào sử dụng 1.821/1.943 căn đạt 93,72% (xây mới 761 căn; sửa chữa 1.060 căn), giải ngân được 64,55/69,65 tỷ đồng, đạt 92,68%. Đặc biệt, Trưởng ban Chỉ đạo biểu dương 03 địa phương là huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú và huyện Châu Thành đã có thành tích tốt trong thực hiện Đề án. Sau khi Đề án hoàn thành, các căn nhà của hộ gia đình người có công được xây dựng kiên cố, khang trang, an toàn hơn, tạo điều kiện cho các hộ có được nơi ở ổn định, từ đó an tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống,..
- Cuối cùng, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, huy động toàn xã hội cùng tham gia chung tay góp sức chăm sóc ngày càng tốt hơn chính sách hỗ trợ nhà cho gia đình người có công, triển khai phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn một cách nhân văn, sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, ông Lê Minh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện trong suốt quá trình Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Để án. 
Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa các Chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, với vai trò là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Ông Lê Minh Tân đề xuất các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục phối hợp để tham mưu thực hiện một số giải pháp như sau:
Một là: Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở phải đảm bảo đúng theo quy định, không bị trùng lắp,...Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại trụ sở của UBND cấp xã, phường, thị trấn.
Hai là: Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, triển khai, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng, để họ không còn tư tưởng trông chờ, xem đây là chế độ sửa chữa hay xây mới nhà ở cho người có công.
Ba là: Ngoài nguồn vốn được hỗ trợ, các cấp chính quyền, đoàn thể cần quan tâm huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, vận động thân nhân của người thụ hưởng góp thêm kinh phí để sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công được khang trang hơn.
Bốn là: Các địa phương cần quan tâm hơn nữa việc rà soát các hộ người có công với cách mạng chưa có đất ở trên địa bàn nhằm có kế hoạch lồng ghép chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở theo quy định để việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công đạt hiệu quả cao hơn./.

Ông Lê Minh Tân - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị

Tin, ảnh: Minh Châu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 983
  • Tất cả: 2126251
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT