Làm việc với huyện Cầu Kè triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương liên quan đến lĩnh vực Xây dựng
Sáng ngày 17/3/2023 Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức Đoàn Công tác đến huyện Cầu Kè triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương liên quan đến lĩnh vực Xây dựng.

Sáng ngày 17/3/2023 Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức Đoàn Công tác đến huyện Cầu Kè triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương liên quan đến lĩnh vực Xây dựng.
Thành phần phía Sở Xây dựng gồm có ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Thành phần địa phương gồm có ông Trần Phong Ba - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban có liên quan thuộc UBND huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe thông qua dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện. Với một số công tác nổi bậc như sau: 
- Về tình hình quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Cầu Kè: 
 + Các quy hoạch đã lập và đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Cầu Kè bao gồm: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Khu Trung tâm hành chính huyện Cầu Kè; Đồ án Quy hoạch xây dựng Nông Thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện. Đã thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cho toàn bộ 10 xã. 
 + Các quy hoạch, kiến trúc đang tiến hành thực hiện: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Cầu Kè đến năm 2040 (theo Chủ trương); Quy hoạch chi tiết trung tâm các xã An Phú Tân, Châu Điền, Hòa Tân.
+ Các quy hoạch dự kiến thực hiện: Quy hoạch chi tiết trung tâm 07 xã Thạnh Phú, Hòa Ân, Phong Thạnh, Ninh Thới, Phong Phú, Thông Hòa, Tam Ngãi.
- Về tình hình công tác tài trợ sản phẩm quy hoạch xây dựng: Trong năm 2023 được doanh nghiệp Liên danh công ty đầu tư xây dựng và Cơ điện Thiên Phú và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết TL 1/500 cụm công nghiệp An Phú Tân, xã An Phú Tân: Hiện đang trong quá trình tỏ chức lấy ý kiến rộng rãi đồ án quy hoạch. Dự kiến hoàn thành phê duyệt đồ án vào tháng 4/2023.
- Về quy chế quản lý kiến trúc đô thị: UBND huyện đã trình Sở Xây dựng tỉnh thẩm định lần 2 quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Cầu Kè.
- Về tổ chức thực hiện tuyến phố văn minh trên địa bàn huyện thực hiện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh: Hiện nay huyện đang lập kế hoạch thực hiện tuyến phố văn minh trên địa bàn thị trấn gồm: Tuyến đường 30/4 đảm bảo tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số trục phố chính (≥20%).
- Địa phương triển khai thực hiện tốt về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Địa phương triển khai quản lý thực hiện tốt về các chi phí về đầu tư xây dựng như: Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Về tình hình thực hiện tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới: 03/10 xã đạt nông thôn mới, 07/10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí 9 (10 xã) là 26.954/28.697 căn đạt 93,80%.

Thông qua báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe địa phương thông qua báo cáo tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, ý kiến giải trình, làm rõ thêm của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của huyện Cầu Kè. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương tập trung một số công tác trọng tâm thời gian tới liên quan đến ngành Xây dựng, như sau:
- Về công tác lập quy hoạch trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thiện với quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các quy hoạch nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đang triển khai thực hiện. Địa phương chú ý đẩy nhanh tiến độ lập Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện và lập Quy chế điểm dân cư nông thôn theo quy định. Riêng 03 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Hòa Tân, Châu Điền, An Phú Tân), đề nghị địa phương có văn bản cam kết về thời gian hoàn thành gửi về Sở Xây dựng.
- Về công tác lập Quy hoạch chung thị trấn Cầu Kè: Tiến độ thực hiện quá chậm, đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ, chú ý rà soát lại một số tuyến đường không còn phù hợp với tình hình thực tế, chuyển đổi công năng một số công tác và đưa ra thêm vào quy hoạch một số công việc không còn phù hợp, phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành.
- Trong năm 2023 Cầu Kè đã được chọn xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao nên ít nhất 50% số xã (05/05 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Sở Xây dựng hết sức hỗ trợ địa phương về Tiêu chí số 1 và Tiêu chí số 9, đề nghị địa phương quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác này.
- Về tiếp nhận kinh phí để lập quy hoạch, chú ý thực hiện theo quy định và gửi số liệu về Sở Xây dựng tổng hợp.
- Về công tác kiểm tra trước nghiệm thu: Đề nghị địa phương tăng cường thực hiện công tác này trong thời gian tới (lưu ý các dự án của nhà đầu tư).
- Liên quan đến công tác cấp phép xây dựng: Huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân biết để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, chú ý đến công tác kiểm tra các nội dung đã được cấp phép. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, nếu kiểm tra phát hiện sai xót thì kiên quyết xử lý theo quy định. Nếu còn khó khăn thì liên hệ với phòng chuyên môn của Sở để được hướng dẫn cụ thể.
- Liên quan đến nguồn kinh phí phục vụ cho công tác lập các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị, để nâng chất đô thị loại V: Đề nghị địa phương trình xin chủ trương và trình Sở Tài chính đưa vào dự toán kinh phí (vốn sự nghiệp) hàng năm để thực hiện.
- Đề nghị địa phương xây dựng rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị, trong đó có phân kỳ và ưu tiên đầu tư các công trình, dự án bức xúc,… cũng như một số công tác khác, trình Sở Tài chính đưa vào dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện.
- Đề nghị địa phương thực hiện rà soát lại Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, và rà soát lại Tiêu chí 7.4 (có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp), gửi số liệu về Sở Xây dựng tổng hợp chung.
Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm một số nội dung liên quan đến ngành Xây dựng trong thời gian tới như Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng đang xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, đang xây dựng Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045,  thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng,… và kiến nghị địa phương hỗ trợ cung cấp số liệu về Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất, để Sở Xây dựng làm cơ sở triển khai thực hiện. 
Sở Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao của ngành Xây dựng khi có yêu cầu từ địa phương.

Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc ông Trần Phong Ba - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận các ý kiến cũng như các vấn đề mà Đoàn công tác đã cung cấp và trao đổi, đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cũng như một số thông tin mà Đoàn Công tác đã phổ biến. Đồng thời, sẽ phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngành Xây dựng trong thời gian tới./.

Ông Trần Phong Ba - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tin, ảnh: Minh Châu

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 977
  • Tất cả: 2126245
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT