Làm việc với huyện Tiểu Cần triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương liên quan đến lĩnh vực Xây dựng
Chiều ngày 17/3/2023 Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức Đoàn Công tác đến huyện Tiểu Cần triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương liên quan đến lĩnh vực Xây dựng.

Thành phần phía Sở Xây dựng gồm có ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
Thành phần địa phương gồm có ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban có liên quan thuộc UBND huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe thông qua dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện. Với một số công tác nổi bậc như sau:
- Về tình hình các quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đã triển khai kịp thời và đồng bộ trên địa bàn toàn huyện trong đó có 01 quy hoạch đô thị loại IV (thị trấn Tiểu Cần mở rộng), 02 quy hoạch đô thị  
loại V, 09 quy hoạch xây dựng cấp xã, 01 quy hoạch vùng huyện, 01 quy hoạch khu công nghiệp, 01 quy hoạch cụm công nghiệp, 01 quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) cụm công nghiệp Phú Cần, 01 quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu dân cư thị trấn Tiểu Cần, 01 quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu tái định cư và Nhà ở công nhân khu công nghiệp Cầu Quan trong đó các quy hoạch đã triển khai thực hiện chỉ còn quy hoạch khu công nghiệp Cầu Quan chưa triển khai. Ngoài ra huyện đang lập Quy hoạch đô thị loại IV và đang triển khai Chương trình phát triển đô thị quy mô toàn huyện, dự kiến năm 2023 xin ý kiến Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh cho huyện Tiểu Cần rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch chi tiết các khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần được phê duyệt.
- Về tình hình công tác tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch: Tiểu Cần có tiếp nhận tài trợ 03 sản phẩm quy hoạch (Cụm công nghiệp Phú Cần; Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần; Khu tái định cư và Nhà ở công nhân khu công nghiệp Cầu Quan).
- Thị trấn Tiểu Cần mở rộng là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh được công nhận tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng (Thị trấn Tiểu Cần mở rộng có diện tích 41,96km2 gồm thị trấn Tiểu Cần và một phần các xã Hiếu Tử, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng); Chương trình phát triển đô thị Tiểu Cần đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 27/12/2022.
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch khu vực thành thị 4.063 hộ, đạt 95,62%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch khu vực nông thôn 20.889 hộ  đạt 82,46%.
- Toàn huyện có 09 xã với 24.492/25.469 hộ có nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt 96,16%. Có 9/9 xã không còn nhà tạm, dột nát; không còn hộ không có đất ở.
Sau khi nghe địa phương thông qua dự thảo báo cáo tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, ý kiến giải trình, làm rõ thêm của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của huyện Tiểu Cần. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương tập trung một số công tác trọng tâm thời gian tới liên quan đến ngành Xây dựng, như sau:
- Trong năm 2024, huyện Tiểu Cần được chọn xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao nên ít nhất 50% số xã phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Sở Xây dựng hết sức hỗ trợ địa phương về Tiêu chí số 1 và Tiêu chí số 9, đề nghị địa phương quan tâm, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác này.
- Về công tác lập quy hoạch phân khu: Đề nghị địa phương gửi văn bản về Sở Xây dựng xem xét, xin ý kiến UBND tỉnh.
- Đề nghị địa phương thực hiện rà soát lại Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, và rà soát lại Tiêu chí 7.4 (có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp), gửi số liệu về Sở Xây dựng tổng hợp chung.
- Liên quan đến nguồn kinh phí phục vụ cho công tác lập các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị, để nâng chất đô thị loại IV: Đề nghị địa phương trình xin chủ trương và trình Sở Tài chính đưa vào dự toán kinh phí (vốn sự nghiệp) hàng năm để thực hiện.
- Về tiếp nhận kinh phí để lập quy hoạch, chú ý thực hiện theo quy định và gửi số liệu về Sở Xây dựng tổng hợp.
- Về Quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần (phạm vi ranh giới toàn huyện): Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định, sớm phản hồi cho địa phương. Tuy nhiên, đề nghị địa phương rà soát lại một số tuyến đường không còn phù hợp với tình hình thực tế, chuyển đổi công năng một số công tác và đưa ra, thêm vào quy hoạch một số công việc không còn phù hợp, phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành.
- Về công tác kiểm tra trước nghiệm thu: Đề nghị địa phương tăng cường thực hiện công tác này trong thời gian tới (lưu ý các dự án của nhà đầu tư).
- Về Dự án Nâng cấp, mở rộng các trường mần non trên địa bàn huyện Tiểu Cần (giai đoạn 2021-2025). Thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt (đã được chấp thuận kiểm tra trước nghiệm thu). Tuy nhiên, khi đấu nối vào nguồn nước cấp công cộng ngoài công trình, đơn vị phòng cháy chữa cháy nghiệm thu thì không đủ áp để chữa cháy do đó không được chấp thuận nghiệm thu (hạng mục PCCC) nên quyết toán chưa được. Vì thế địa phương gặp nhiều khó khăn trong quyết toán công trình nêu trên. Vấn đề này Sở Xây dựng sẽ ghi nhận và báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong cuộc họp gần nhất.
- Liên quan đến công tác cấp phép xây dựng: Huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân biết để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, chú ý đến công tác kiểm tra các nội dung đã được cấp phép. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, nếu kiểm tra phát hiện sai xót thì kiên quyết xử lý theo quy định. Nếu còn khó khăn thì liên hệ với phòng chuyên môn của Sở để được hướng dẫn cụ thể.
- Đề nghị địa phương rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị, trong đó có phân kỳ và ưu tiên đầu tư các công trình, dự án bức xúc,… cũng như một số công tác khác, trình Sở Tài chính đưa vào dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện.
Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm một số nội dung liên quan đến ngành Xây dựng trong thời gian tới như Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng đang xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, đang xây dựng Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng,… và kiến nghị địa phương hỗ trợ cung cấp số liệu về Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất, để Sở Xây dựng làm cơ sở triển khai thực hiện. 
Sở Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao của ngành Xây dựng khi có yêu cầu từ địa phương.

Ông Huỳnh Séreây Sambatt  - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận các ý kiến cũng như các vấn đề mà Đoàn công tác đã cung cấp và trao đổi, đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cũng như một số thông tin mà Đoàn Công tác đã phổ biến. Đồng thời, sẽ phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngành Xây dựng trong thời gian tới./.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tin, ảnh: Minh Châu

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 982
  • Tất cả: 2126250
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG
- Đơn vị quản lý: Sở Xây dựng
- Địa chỉ: Số 226 đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email: soxd@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862544
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT